§ 1 Navn og formål

1.1 Foreningens navn er Norsk Utleieforening NU (Norwegian Rental Association NRA)

1.2 Foreningen er en bransjeforening for bedrifter tilknyttet utleie av maskiner og utstyr og har som formål: Å ivareta medlemmenes felles interesser gjennom å bidra til å fremme forståelse og aksept for ideen om leie av maskiner og utstyr. Dette skal gjøres gjennom dialog med myndigheter, organisasjoner og leverandører og gjennom å fremme en ytterligere profesjonalisering av bransjen der nøkkelbegreper er HMS, ytre miljø, kvalitet, etikk og godt omdømme.

§ 2 Medlemskap og betingelser

2.1 Som medlemmer kan opptas bedrifter innen utleie av maskiner og utstyr.

2.2 Søknad om medlemskap sendes styret som med simpelt flertall avgjør søknaden.

2.3 Eventuelle avslag på søknad om medlemskap kan ankes til generalforsamlingen.

2.4 Medlemmene er forpliktet til å overholde foreningens vedtekter og de beslutninger som i henhold til disse treffes av foreningens styrende organer.

2.5 Medlemmene er forpliktet til å sende foreningens kontor de statistiske opplysninger som styret anser nødvendig for foreningens virksomhet.

§ 3 Organisasjonstilknytning

Foreningen er tilsluttet NHO Byggenæringen, som er en landsforening i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

§ 4 Kontingent

4.1 Kontingenten til foreningen beregnes på grunnlag av størrelsen på medlemsbedriften.

4.2 Generalforsamlingen fastsetter den årlige kontingenten.

4.3 Kontingenten innbetales etter beslutning i styret. Medlem som i ett år ikke har betalt skyldig kontingent etter forfall mister sine rettigheter som medlem. Dersom skyldig kontingent ikke er betalt innen 1 år kan styret fatte vedtak om eksklusjon.

§ 5 Generalforsamling

5.1 Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet

5.2 Generalforsamlingen består av 1 bedriftsrepresentant fra hver av foreningens medlemmer. Bedriftene er representert ved daglig leder eller bemyndiget representant fra bedriften.

5.3 Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen 30. juni. Tid og sted fastsettes av styret og meddeles medlemmene minst 1 måned i forveien.

5.4 Saker som medlemmene ønsker behandlet på generalforsamlingen må være skriftlig meldt til styret senest 3 uker før generalforsamlingen. Styret kan dispensere fra fristen hvis de mener at en for sent innkommet sak likevel bør behandles på generalforsamlingen.

5.5 Innkalling med dagsorden sendes medlemmene senest 2 uker før generalforsamlingen. Saksdokumenter herunder årsberetning, regnskap og budsjett gjøres tilgjengelig for medlemmene før generalforsamlingen avholdes.

5.6 Generalforsamlingen ledes av en valgt dirigent.

5.7 Den ordinære generalforsamlingen skal behandle: a) Årsberetning b) Regnskap. c) Budsjett, herunder størrelsen på kontingenten som utgjør medlemmenes tilskudd til foreningen d) Valg av styre: Styret består av styreleder, 6 medlemmer (inkl. styreleder) og 2 varamedlemmer. Det holdes særskilt valg av leder. Det øvrige styret konstituerer seg selv. Samtlige må være bedriftsrepresentanter ansatt i medlemsbedrift. e)Valg av revisor. f) Valg av valgkomité bestående av 2 representanter. g) Andre saker som er særskilt nevnt i innkallingen. h) Generalforsamlingen er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede medlemmer som er til stede. Hvor ikke annet er bestemt i nærværende vedtekter treffes alle beslutninger med alminnelig flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede. Ved stemmelikhet er styrets leders stemme avgjørende, unntatt ved valg da avgjørelse treffes ved loddtrekning. i) En bedriftsrepresentant kan møte med skriftlig fullmakt fra inntil ytterligere 2 medlemsbedrifter med deres stemmer. j) Over forhandlingene føres protokoll som undertegnes av 2 valgte deltagere på generalforsamlingen.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

6.1 Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles med minst 7 dagers varsel når styret finner det påkrevd eller hvis 1/3 av medlemsmassen krever det.

6.2 En ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede medlemmer som er til stede. Dog med unntak av saker som omfattes av § 9 vedtektsendringer og § 12 oppløsning.

§ 7 Styret

7.1 Styret, som leder foreningens virksomhet, tiltrer umiddelbart etter valget. Styremedlemmene er valgt for to år av gangen, hvorav 4 inkl. lederen står på valg det ene året og 4 det andre. Varamedlemmene velges for ett år.

7.2 Styret holder møte minst 3 ganger i året eller når lederen finner det nødvendig, dessuten når minst 3 av styrets medlemmer krever det. Representant fra sekretariatet/administrasjonen kan møte og har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

7.3 Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av dets medlemmer er tilstede. Beslutninger treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

7.4 Styret skal behandle alle saker som skal forelegges for generalforsamlingen samt saker som fremlegges for styret av medlemmene eller sekretariatet/administrasjonen 

7.5 Styret ansetter og utferdiger instruks for evt. sekretariat/administrasjon.

7.6 Over styrets forhandlinger føres protokoll som undertegnes av styrets tilstedeværende medlemmer.

7.7 Styret kan delegere myndighet til sekretariatet/administrasjonen.

7.8 Styret kan oppnevne utvalg dersom dette er hensiktsmessig. Ved oppnevnelse av slike utvalg avgjør styret disse utvalgs mandat, struktur og sammensetning.

§ 8 Sekretariat/administrasjon

Sekretariatet/administrasjonen forestår foreningens virksomhet overstemmende med de retningslinjer som er fastsatt av styret.

§ 9 Vedtektsendringer

Endringer i foreningens vedtekter kan bare besluttes av en generalforsamling. Endringer må besluttes med 2/3 flertall. Forslag om vedtektsendring må være sendt medlemmene minst 2 måneder før generalforsamlingen.

§ 10 Utmeldelse

Utmeldelse skal skje skriftlig i henhold til NHO Byggenæringen/NHO sine vedtekter

§ 11 Eksklusjon

Styret kan beslutte med øyeblikkelig virkning å ekskludere medlemmer som handler mot avgjørelser truffet i henhold til disse vedtekter – opptrer utilbørlig i forhold som angår foreningen eller som på annen måte vesentlig misligholder sine medlemsforpliktelser. Beslutning om eksklusjon kan ankes til førstkommende generalforsamling.

§ 12 Oppløsning

Forslag om foreningens oppløsning kan fremsettes av styret eller av medlemmer som representerer minst 1/3 av foreningens stemmemasse, og må være kunngjort for medlemmene minst 3 måneder før generalforsamlingen. Oppløsning kan besluttes med 2/3 flertall i ordinær generalforsamling hvor ¾ av foreningens stemmemasse er representert. Er det nødvendige antall stemmer ikke representert, kan generalforsamlingen med 2/3 flertall beslutte å innkalle med minst 1 måneds varsel en ekstraordinær generalforsamling. Denne kan med 2/3 av de avgitte stemmer beslutte oppløsning. Den generalforsamling som beslutter foreningen oppløst, avgjør anvendelsen av foreningens midler. Det siste fungerende styre iverksetter avgjørelsen.