Du er her: 

Målsetting

Medlemskap i Norsk Utleieforening (NU), Byggenæringens Landsforening (BNL) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

NU ble stiftet 16. februar 2006. Foreningen har som formål å ivareta medlemmenes felles interesser gjennom å bidra til å fremme forståelse og aksept for ideen om leie av maskiner og utstyr. Dette skal gjøres gjennom dialog med myndigheter, organisasjoner og leverandører og gjennom å fremme en ytterligere profesjonalisering av bransjen der nøkkelbegreper er HMS, ytre miljø, kvalitet, etikk og godt omdømme.

For å sikre at dette ivaretas på best mulig måte settes det ned faglige og tverrfaglige utvalg/komiteer etter behov. Herunder behandles særskilte saker for det enkelte medlem og fellessaker for bransjen. Pr. i dag er følgende faggrupper etablert; Brakke/moduler - flyttbare bygninger, Fjell-, masse- og godshåndtering, Personløftere, Byggvarme / uttørking og Kraner og heiser.

I samarbeid med Innkjøpstorget tilbyr NU medlemmene gode betingelser på et utvalg leverandøravtaler.

Juridisk hjelp innen arbeidsrettslige spørsmål betjenes av BNL – Byggenæringens Landsforening.

NU er et forum for bransjesaker medlemmene imellom. Det er en målsetting at de rammebetingelser myndighetene nedfeller blir slik at de er å leve med for bedriftene. I denne henseende er NU i samarbeid med BNL et talerør og pådriver for den praktiske virkelighet mot myndighetene.

Medlemmene er med å forme NU slik at foreningen får en profil med de hovedoppgaver medlemmene prioriterer.
 

Aktiviteter